Algemene Voorwaarden

Coach-overeenkomst

<naam cliënt> en <naam coach> sluiten een overeenkomst waarin een aantal zaken zoals ook in de algemene voorwaarden vermeld staan en tevens de startdatum en de duur van de coaching staan vermeld.

Duur van de coaching en opzegtermijn

Bij de start van een coachingstraject wordt altijd uitgegaan van drie maanden.
Na afloop van de eerste drie maanden zal de coaching per maand worden verlengd. Deelnemer en coach komen een wederzijdse opzegtermijn van veertien dagen overeen. Bij het berekenen van het maandtarief is uitgegaan van een gemiddelde van vier weken per maand.

Betaling dient per maand of per pakket en vooraf te geschieden.

Inhoud van de dienst en vertrouwelijkheid

De diensten die de coach zal leveren zijn coaching of online-coaching, zoals in overleg met de cliënt is afgesproken. Coaching, dat geen advisering, therapie of counseling is, kan gaan over specifieke persoonlijke projecten, zakelijke successen of algemene omstandigheden in het leven of het werk van de cliënt.
De coach belooft de cliënt dat alle informatie die hij haar toevertrouwt strikt vertrouwelijk wordt behandeld.
Tijdens de coaching zal de coach aansturen op directe en persoonlijke gesprekken. De cliënt kan rekenen op eerlijke en directe vragen en verzoeken van de coach. Als de cliënt vindt dat de coaching niet aan zijn verwachtingen voldoet, zal hij/ zij dit kenbaar maken en actie ondernemen om de effectiviteit van de coaching te verbeteren.